نحوه قیمت گذاری در سپیدار

روش های قیمت گذاری در سپیدار سیستم

قبل از بحث در مورد نحوه قیمت گذاری در نرم افزار سپیدار، در مباحث حسابداری روش های نگهداری موجودی کالا به 2 روش صورت می‌پذیرد :
 1. روش ادواری
 2. روش دائمی

روش های قیمت گذاری موجودی کالا

که به 4 روش انجام می‌گیرد :

 

 1. اولین صادره از اولین وارده (FIFO)
 2. اولین صادره از آخرین وارده (LIFo)
 3. میانگین موزون
 4. شناسایی ویژه
برای درک بهتر موضوعات روش های نگهداری و قیمت‌گذاری موجودی کالا با توجه به رویدادها به مقاله “روش‌های نگهداری و قیمت‌گذاری موجودی کالا” مراجعه نمایید.
با توجه به اینکه نرم افزار حسابداری سپیدار دارای روش سیستم دائمی بوده و با روش میانگین موزون روزانه قیمت‌گذاری می‌شود و با این فرض با هر بار خرید قیمت جدیدی محاسبه می‌شود. برای محاسبه بهای تمام شده یک واحد از محصول موردنظر فرمول آن به این قرار است:
نحوه قیمت گذاری بهای تمام شده

به هیچ عنوان امکان تغییر روش قیمت گذاری موجودی کالا در سیستم به سایر روش های قیمت گذاری وجود ندارد.

حال با توجه به توضیحات ارائه شده، مراحل انجام قیمت گذاری اسناد انبار در سپیدار به شکل زیر است؛

 

برای این منظور به قسمت سیستم تامین کنندگان و انبار بخش عملیات گزینه قیمت گذاری اسناد انبار را انتخاب نمایید؛

قیمت گذاری اسناد انبار
در فرمی که در اختیارتان قرار می‌گیرد؛ 1- انبار موردنظر را انتخاب نمایید. 2- تا کدام تاریخ قرار است برای انبار انتخاب شده قیمت‌گذاری محاسبه و ثبت شود را وارد نمایید.

نکته: توجه نمایید ” از تاریخ” با توجه به تاریخ شروع سال مالی یا از تاریخ پایان آخرین قیمت‌گذاری انجام شده در سیستم به صورت خودکار توسط سیستم ثبت خواهد شد.

3- در نهایت گزینه محاسبه را انتخاب کنید.
مراحل انجام قیمت گذاری اسناد انبار
با توجه به اینکه روش محاسبه بهای تمام شده به روش میانگین موزون بوده درنتیجه در زمان قیمت‌گذاری سیستم خریدهایی که با توجه به آنها عملیات قیمت‌گذاری را انجام می‌دهد را نشان می‌دهد.
مراحل انجام قیمت گذاری اسناد انبار
قیمت‌گذاری سیستم خرید

نکته: در زمانی که رسید انبار موردنظر دارای قیمت نباشد به هیچ عنوان قیمت گذاری صورت نمی‌پذیرد.

محاسبات قیمت‌گذاری اسناد انبار برای فرم های خروج انبار، برگشت خروج انبار و برگشت رسید انبار امکان‌پذیر خواهد بود و به هیچ عنوان امکان ثبت دستی قیمت در این فرم‌ها وجود نخواهد داشت.
با توجه به اینکه درخصوص عملیات انبار ستونی به عنوان مبنا در فرم‌های خروج انبار، برگشت خروج انبار و برگشت رسید انبار وجود دارد که معنی و مفهوم مبنا این است که؛
پس در صورتی که برگشت خروج انبار با مبنای فاکتور برگشتی ثبت شود امکان ثبت دستی قیمت برگشتی وجود خواهد داشت در غیر این‌صورت نمی‌توان مبلغ برگشتی را به صورت دستی وارد نمود.
خروج انبار با مبنای فاکتور برگشتی
در صورتی که برگشت رسید انبار با مبنای رسید انبار ثبت شود به همان قیمتی که کالا خریداری شده برگشت خواهد شد در غیر این‌صورت نمیتوان مبلغ برگشتی را به صورت دستی وارد نمود.
برگشت رسید انبار با مبنای رسید

نکته: در نسخه ی بعد از5.1.2 امکان ثبت مبلغ توافقی برگشت از خرید وجود دارد که با توجه به این مبلغ در صورتی که مبلغ ثبت شده با قیمتی که توسط سیستم محاسبه می‌شود اختلاف داشته باشه سیستم بر اساس مبلغ اختلاف به حسابی که به عنوان مبلغ اختلاف برگشت رسید میباشد لحاظ خواهد شد.

مبالغ مرجوعی
 • که سند حسابداری برگشت رسید انبار بدین شرح می‌باشد( در صورت عدم وجود اختلاف مبالغ)؛


حساب‌های پرداختنی/تفصیل طرف مقابل *****

 

موجودی انبار *****

 

فرض کنید گردش عملیات انبار کالایی بدین صورت است ؛

سند حسابداری برگشت رسید انبار
با توجه به گردش کالای موردنظر، فرم‌های برگشت رسید و برگشت خروج انبار دارای قیمت نبوده و باید از طریق سیستم قیمت‌گذاری انجام شود البته ذکر این نکته الزامی می‌باشد که در فرم برگشت رسید انبار برای کالای موردنظر قیمت توافقی ثبت شده است؛

با توجه به اینکه برگشت خروج انبار به منزله ی رسید انبار(ورودی) می‌باشد با در نظر گرفتن فرمول میانگین موزون میانگین خرید ثبت خواهد شد.

 

فرض کنید گردش حسابی عملیات انبار کالایی بدین شرح است؛

 • که سند حسابداری برگشت رسید انبار بدین شرح می‌باشد( در صورت وجود اختلاف مبالغ)؛


حسابهای پرداختنی/تفصیل طرف مقابل ****

 

موجودی انبار ****

 

معین اختلاف توافقی بهای تمام شده برگشت رسید ****

با توجه به اینکه برگشت خروج انبار با مبنای فاکتور برگشتی ثبت می‌شود امکان ثبت مبلغ به صورت دستی با توجه به اینکه مبلغ برگشتی به چه میزان بوده است در صورت عدم ثبت مبلغ برگشت خروج انبار ، در زمان قیمت‌گذاری اسناد انبار پیغامی با عنوان زیر نشان می‌دهد که در صورت عدم ثبت مبلغ در فرم برگشت خروج انبار ، سیستم با روش میانگین موزون محاسبات قیمت گذاری را انجام می‌دهد.
تایید فاکتور
ممکن در زمان انجام قیمت گذاری با پیغام زیر مواجه شوید؛
زمان انجام قیمت گذاری
که دلیل آن این است که در محدوده ای که برای انبار مربوطه در حال انجام قیمت‌گذاری است، فاکتور فروشی ثبت شده که خروج انبار مربوط به آن ثبت نشده است یا تعداد فروشی که به عنوان موجودی فروش رفته کالای مربوطه ثبت شده است به همان میزان از انبار خارج نشده است و همچنین برای فاکتور برگشتی. که برای برطرف پیغام مربوطه مسیر ذیل را پیش ببرید؛
سیستم شرکت بخش فهرست گزینه فعالیت‌های روز را انتخاب نمایید.
بخش فهرست گزینه فعالیت‌های روز
فرمی که در اختیارتان قرار می‌گیرد؛

با توجه به گزینه‌های فاکتور برگشتی فاقد برگشت خروج، فاکتور های تحویل نشده ، خروج انبارهای بدون فاکتور می‌توان به ترتیب فرم برگشت خروج انبار ، خروج انبار ، فاکتور فروش صادر نمایید.

با توجه به اینکه ممکن است در سیستم عملیات انتقال بین انبار انجام شود روند انجام قیمت‌گذاری به شرح زیر است؛
 • ابتدا انبار مبدأ ( خروج انبار) قیمت گذاری اسناد انبار انجام شود.
 • در نهایت انبار مقصد ( رسید انبار) قیمت گذاری اسناد انبار انجام شود.
 • اگر انتقال بین انبار مبدأ و مقصد در یک مدت زمان کوتاه انجام می‌شود بهتر است در زمان قیمت گذاری اسناد انبار هم برای انبار مبدأ و هم برای انبار مقصد مدت محدوده ی تاریخی کمتر در نظر گرفته شود.
 • قبل از قیمت گذاری اسناد انبار معین سمت بدهکار خروج انبار و معین سمت بستانکار رسید انبار در زمان ثبت انتقالی تعیین شود.
در مواردی ممکن است گردش کالایی به این صورت باشد؛
گردش کالایی
در زمان قیمت گذاری با پیغام زیر؛
به دلیل اینکه اولین گردش ثبت شده برای کالای مربوطه، برگشت خروج انبار بوده است و هیچ رسید انباری ثبت نشده است و با توجه به اینکه امکان ثبت دستی در فرم برگشت خروج انبار امکان‌پذیر نمی‌باشد در صورتی که برگشت خروج انبار از نوع فروش باشد فی را کاربر باید به صورت دستی در برگشت خروج انبار وارد نماید. ولی در صورتی که برگشت خروج انبار از نوع مصرف یا سایر باشد باید به جای برگشت خروج انبار رسید انبار از نوع سایر ثبت نماید.
با توجه به این‌که در زمان ثبت عملیات انبار، معین انتخاب نشده باشد (معین‌های انبار در قسمت تنظیمات نرم‌افزار مشخص می‌شوند) در زمان قیمت‌گذاری اسناد انبار با پیغام زیر مواجه خواهید شد؛
حساب معین درخواست شده

حساب معین درخواست شده باید مشخص شود در غیر این‌صورت ادامه قیمت‌گذاری انجام نخواهد شد .

 

در نهایت بعد از قیمت‌گذاری اسناد انبار برای کالاهای مربوطه، به فهرست فرم‌های انبار رفته و به صورت جمعی اسناد حسابداری را صادر نمایید؛

 

به عبارت دیگر؛

فهرست فرم‌های انبار رفته

نکته:در صورتی که میتوان قیمت گذاری انجام شده را برگشت داد که ؛

1) اسناد حسابداری صادر شده برای هر یک از فرم ها به صورت جمعی حذف شده باشند.

2)به فهرست قیمت گذاری اسناد انبار رفته و قیمت گذاری مربوطه را انتخاب و گزینه برگشت از محاسبه را انتخاب نمایید

نکاتی که از منفی شدن کالاها در انبار باید رعایت شود شامل موارد زیر است:

 

 • رعایت حق تقدم ثبت رسید انبار و خروج انبار
 • عدم ثبت برگشت خروج انبار به عنوان اولین گردش
 • عدم ثبت برگشت رسید انبار مبنادار در صورتی که تعداد کالا در تاریخی صفر می‌باشد

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید