X
تاریخ ایجاد:1397/11/11 12:52:00 ب.ظ
تعداد بازدید:480

فصل 11 تخلفات ، مقررات کیفری

ماده 97. هرکس به استناد اسناد و گواهى هاى خلاف واقع یا بـا توسـل بـه عنـاوین و وسایل تقلبى از مزایاى مقرر دراین قانون به نفع خود استفاده نماید یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا شخص ثالث را از مزایاى مذکور فراهم سازد بـه پرداخـت جـزاى نقدى معادل دو برابر خسارات وارده به سازمان تأمین خدمات درمانى یا این سـازمان ودر صورت تکرار به حبس جنحه اى از 61 روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.   

 

ماده 98. لغو شده است. 

 

ماده 99. لغو شده است. 

 

ماده 100. لغو شده است.   

 

ماده 101. سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالى از طرف کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ وصول رسیدگى کند و در صورتى که از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا کار اختلافى مشاهده نماید مراتب را به کارفرما ابلاغ کند در صورتى که کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد مى تواند از هیئت هاى تشخیص موضوع مواد 43 و 44 این قانون تقاضاى رسیدگى کند. هرگاه رأى هیئت مبنى بر تأیید نظر سازمان باشد کارفرما علاوه بر پرداخت حق بیمه به "تأدیه خسارتى معادل یـک دوازدهـم مابه التفاوت ملزم خواهد بود" که طبق ماده 50 این قانون از طریق صدور اجراییـه  وصول خواهد شد.   

 

ماده 102. در صورتى که کارفرما یا نماینده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگیرى نموده یا از ارایه دفاتر و مدارك مربوط و تسلیم رونوشت یا عکس آنها به بازرس خوددارى کند به جزاى نقدى از پانصد ریال تا ده هزار ریال محکـو م خواهـد شـد. گـزارش بازرسـان سازمان در این خصوص در حکم گزارش ضابطین دادگسترى است.    

 

ماده 103. کارفرمایانى که عمداً وجوهى زاید بر میزان مقرر در این قانون بـه عنـوان حق بیمه از مزد یا حقوق و مزایاى بیمه شدگان برداشت نمایند علاوه بـر الـزام بـه استرداد وجوه مذکور به حبس جنحه اى از 61 روز تا شش ماه محکوم خواهند شد.   

 

ماده 104. وجوه و اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومى مى باشد و هرگونـه برداشت غیرقانونى از وجوه مذکور و تصرف غیرمجاز در اموال آن اختلاس یا تصرف غیرقانونى است و مرتکب طبق قوانین کیفرى تعقیب خواهد شد.   

 

ماده 105. کلیه کسانى که گواهى آنان مجوز استفاده از مزایاى مقرر در ایـن قـانون مى باشد در صورت صدور گواهى خلاف واقع علاوه بـر جبـران خسـارت وارده بـه حبس جنحه اى از 61 روز تا شش ماه محکوم خواهند شد. 

 

ماده 106. کلیه خسارات و وجوه حاصل از جرایم نقدى مقرر در این قانون به حساب سازمان واریز و جزء درآمدهاى آن منظور خواهد شد. 

 

ماده 107. به شکایات و دعاوى سازمان در مراجع قضایى خارج از نوبـت رسـیدگى خواهد شد. 

 

ماده 108. کارفرمایانى که حق بیمه قطعى شده بیمه شدگان را ظرف یک  ماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند یا ترتیب براى پرداخت آن بـا موافقـت سـازمان ندهند به دوبرابر خسارت مذکور در ماده 97 این قانون محکوم خواهند شد. 

 

ماده 109. در صورتى که کارفرما شخص حقوقى باشد، مسؤولیت هاى جزایى مقـرردر این قانون متوجه مدیرعامل شرکت یا هر شخص دیگرى خواهد بود که در اثـرفعل یا ترك فعل او موجبات ضرر و زیان سازمان یا بیمه شدگان فراهم شده است. 


اطلاعات تماس

09032672090 ، 09022672090 ، 09022682090

تمامی شماره ها دارای واتس آپ و تلگرام میباشند

جهـت کسب اطلاعـات حامی حسابدار حرفه ای از طریق بارکد زیر اقدام نمایید

شبکه های اجتماعی:

فیس بوک اینستاگرام info@negareshhi.com

دی ان ان