X
تاریخ ایجاد:1397/11/11 12:50:00 ب.ظ
تعداد بازدید:1093

فصل 10 مقررات کلی راجع به کمک ها

ماده 88. انجام خدمات بهداشتى مربوط به محیط کار به عهده کارفرمایـان اسـت. بیمه شدگانى که در محیط کار با مواد زیان آور از قبیل گازهاى سمى، اشعه و غیره تماس داشته باشند باید حداقل هر سال یک بار از طرف سازمان "تأمین خـدماتدرمانى" معاینه پزشکى شوند.

 

ماده 89. افرادى که به موجب قوانین سابق بیمه هاى اجتماعى یا به موجب این قـانون بازنشسته و یا ازکارافتاده شده یا مى شوند و افراد بلافصل خانواده آنها همچنین افـرادى که مستمرى بازماندگان دریافت می دارند با پرداخت دودرصد از مسـتمرى دریـافتى ازخدمات درمانى مذکور در بندهاى الف و ب ماده 3 این قانون توسط سـازمان "تـأمین خدمات درمانى" برخوردار خواهند شد. مابه التفاوت وجوه پرداختى توسط بیمه شدگان موضوع این ماده تا مبالغى که طبق ضوابط قانون تأمین درمان مستخدمین دولت بایـد پرداخت شود از طرف سازمان، تأمین خواهد شد. 

 

ماده 90. افراد شاغل در کارگاه ها باید قابلیت و استعداد جسمانى متناسب با کارهاى مرجوع داشته باشند. بدین منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به کار گمـاردن آنهـا ترتیب معاینه پزشکى آنها را بدهند. 

در صورتى که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه پزشـکى آنهـا تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شـدت یابـد سازمان "تأمین خدمات درمانى" و این سازمان مقررات این قانون را دربـاره بیمـه شده اجرا و هزینه هاى مربوط را از کارفرما طبق ماده 50 این قانون مطالبه و وصول خواهند نمود.   

 

ماده 91. براى تعیین میزان ازکارافتادگى جسـمى و روحـى بیمـه شـدگان و افـراد خانواده آنها کمیسیون هاى بدوى و تجدید نظر پزشکى تشکیل خواهد شد. ترتیـب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیـب رسـیدگى و صـدور رأى براسـاس جـدول میـزان ازکارافتادگى طبق آیین نامه اى خواهد بود که به پیشنهاد ایـن سـازمان و سـازمان تأمین خدمات درمانى به تصویب شوراى عالى می رسد.   

 

ماده 92. به منظور نظارت بر حسن اجراى وظایف درمانى ناشى از اجراى این قانون سه نفر از کارشناسان بیمه درمانى به انتخاب "وزیر رفـاه و تـأمین اجتمـاعى" در شوراى فنى سازمان تأمین خدمات درمانى موضوع ماده 4 قـانون تـأمین خـدمات درمانى مستخدمین دولت عضویت خواهند یافت.   

 

ماده 93. تغییر میزان ازکارافتـادگى در مـوارد زیـر مسـتلزم تجدیـد نظر در مبلـغ مستمرى  مى باشد:   

1. مستمرى ازکارافتادگى کلى در صورت از بین رفتن شـرایط ازکارافتـادگى کلـى بـه محض اشتغال مجدد مستمرى بگیـر قطـع مـى شـود . در صـورتى کـه تقلیـل میـزان ازکارافتادگى ناشى از کار به میزان مندرج در مواد 73 و 74 این قانون باشد حسب مورد مستمرى ازکارافتادگى جزئى ناشى از کار یا غرامت نقص عضو پرداخت خواهد شد. 

2. مستمرى ازکارافتادگى جزئى ناشى از کار موضوع مـاده 73 ایـن قـانون ظـرف پنج سال از تاریخ برقرارى قابـل تجدیـد نظر مـى باشـد . در صـورتى کـه در نتیجـه تجدید نظر معلوم گردد که بیمه شده فاقد یکى از شرایط مقرر مى باشد مستمرى او قطع خواهد شد و در صورتى که مشمول ماده 74 این قانون شناخته شود غرامـت مذکور در آن ماده را دریافت خواهد نمود. 

3. هرگاه میزان ازکارافتادگى جزئى ناشى از کار افزایش یابـد و ایـن تغییـر نتیجـه حادثه منجر به ازکارافتادگى باشد مستمرى ازکارافتادگى جزئى حسـب مـورد بـه مستمرى کلى ناشى از کار تبدیل و یا میزان مستمرى ازکارافتادگى جزئى افزایش خواهد یافت. 

 

ماده 94. هرگاه براى یک مدت دو یا چند کمک نقدى موضوع این قانون به بیمـه شده تعلق گیرد فقط کمک نقدى که میزان آن بیشتر است پرداخت خواهد شد به استثناى کمک ازدواج و عائله مندى و نوزاد که دریافت آنها مـانع اسـتفاده از سـایرکمک هاى مقرر نخواهد بود. 

افراد تحت تکفل بیمه شدگان در ایام خدمت سربازى بیمه شده از مزایـاى قـانونى بیمه هاى اجتماعى برخوردار خواهند بود. سازمان موظف است حق بیمه این افراد را طبق نرخ سازمان تأمین خدمات درمانى به سازمان مزبور پرداخت نماید.   

 

ماده 95. مدت خدمت وظیفه مشمولین این قانون پس از پایان خدمت و اشـتغال مجدد در مؤسسات مشمول این قانون جزو سابقه پرداخت حق بیمه آنهـا منظـورخواهد شد.     

 

ماده 96. سازمان مکلف است میزان کلیه مستمرى هاى بازنشستگى، ازکارافتـادگى کلى و مجموع مستمرى بازماندگان را در فواصل زمانى که حداکثر از سالى یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگى با تصویب هیئـت وزیـران بـه همـان نسبت افزایش دهد.    


اطلاعات تماس

09032672090 ، 09022672090 ، 09022682090

تمامی شماره ها دارای واتس آپ و تلگرام میباشند

جهـت کسب اطلاعـات حامی حسابدار حرفه ای از طریق بارکد زیر اقدام نمایید

شبکه های اجتماعی:

فیس بوک اینستاگرام info@negareshhi.com

دی ان ان