X
تاریخ ایجاد:1397/11/11 12:48:00 ب.ظ
تعداد بازدید:1037

فصل 9 ازدواج و عائله مندی

ماده 85. به بیمه شده زن یا مرد که براى اولین بار ازدواج مى کند مبلغى معادل یک ماه متوسط مزد یا حقوق با رعایت شرایط زیر به عنوان کمک ازدواج پرداخت مى شود: 

1. در تاریخ ازدواج رابطه استخدامى او با کارفرما قطع نشده باشد. 

2. ظرف پنج سال قبل از تاریخ ازدواج حداقل حق بیمه هفتصدوبیست روز کـار رابه سازمان پرداخته باشد. 

3. عقد ازدواج، دایم بوده و در دفتر رسمى ازدواج به ثبت رسیده باشد. 

تبصره 1ـ مزد یا حقوق متوسط موضوع این ماده عبارت است از جمع دریافتى بیمه شده ظرف دوسال قبل از ازدواج که به مأخذ آن حق بیمـه پرداخـت شـده اسـت تقسیم بر24. 

تبصره 2ـ در صورتى که طرفین عقد ازدواج واجد شرایط مذکور در این ماده باشند کمک ازدواج به هر دو نفر داده خواهد شد.

 

ماده 86. کمک  عائله مندى منحصراً تا دو فرزند بیمه شده پرداخت مى شود مشروط بر آنکه: 

1. بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفتصدوبیست روز کار را داشته باشد. 

2. سن فرزندان او از هجده سال کمتر باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل یا در اثر بیمارى یا نقـص عضـو طبـق گـواهى کمیسـیون پزشکى موضوع ماده 91 این قانون قادر به کار نباشند. میزان کمـک عائلـه منـدى معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق مختلف براى هر فرزند در هر ماه مى باشد.   

 

ماده 87. پرداخت کمک عائله مندى به عهده کارفرمـا مـى باشـد و بایـد در موقـع پرداخت مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت شود. 

تبصره. هرگاه در مورد پرداخت کمک عائله مندى اختلافى بین بیمه شده و کارفرما حاصل شود به طریق مذکور در فصل حل اختلاف قانون کار عمل خواهد شد.   

 

 


اطلاعات تماس

09032672090 ، 09022672090 ، 09022682090

تمامی شماره ها دارای واتس آپ و تلگرام میباشند

جهـت کسب اطلاعـات حامی حسابدار حرفه ای از طریق بارکد زیر اقدام نمایید

شبکه های اجتماعی:

فیس بوک اینستاگرام info@negareshhi.com

دی ان ان