X
تاریخ ایجاد:1397/11/11 12:36:00 ب.ظ
تعداد بازدید:1797

فصل 7 بازنشستگی

ماده 76. مشمولین این قانون در صورت حایز بودن شـرایط زیـر حـق اسـتفاده ازمستمرى بازنشستگى را خواهند داشت.  

1. حداقل ده سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضـاى بازنشسـتگى پرداختـه باشند. (حداقل حق بیمه مقرر در این ماده تغییر کرده است. نگاه کنید به جـزء3 بند ب قانون اصلاح تبصره دو همین ماده.) 

2. سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه وپنج سال تمام رسیده باشد. 

تبصره 1ـ کسانى که 30 سال تمام کار کرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبـور را به سازمان پرداخته باشند در صورتى که سن مردان 50 سال و سن زنان 45 سال تمام باشد مى توانند تقاضاى مستمرى بازنشستگى نمایند.   

تبصره 2ـ الف) کارهاى سخت و زیان آور کارهایى است کـه در آنهـا عوامـل فیزیکـى، شیمیایى، مکانیکى و بیولوژیکى محیط کار، غیر استاندارد بـوده و در اثـر اشـتغال کارگر تنشى به مراتب بالاتر از ظرفیت هاى طبیعى (جسمى و روانى) در وى ایجاد گردد که نتیجه آن بیمارى شغلى و عوارض ناشى از آن بوده و بتوان با بکـارگیرى تمهیدات فنى، مهندسى، بهداشتى و ایمنى و غیره صفت سخت و زیان آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود.   

1. کارفرمایان کلیه کارگاه هاى مشمول قانون تأمین اجتماعى که تمام یا برخـى ازمشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذیربط سـخت و زیـان آور اعـلام گردیـده یـاخواهند گردید، مکلفند ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت بـه ایمـن سازى عوامل شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهاى مشخص شده در قانون کار و آیین نامه هاى مربوطه و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام نمایند.  

2. کارفرمایان  کارگاه هاى مشمول قانون تأمین اجتمـاعى مکلفنـد قبـل از ارجـاع کارهاى سخت و زیان آور به بیمه شدگان، ضمن انجام معاینات پزشکى آنان از لحاظ قابلیت و استعداد جسمانى متناسب با نوع کارهاى رجوع داده شده (موضوع مـاده90 قانون تأمین اجتماعى)، نسبت به انجام معاینات دوره اى آنان که حداقل درهـرسال نباید کمتر از یک بار باشد، نیز به منظور آگاهى از روند سلامتى و تشخیص به هنگام بیمارى و پیشگیرى از فرسایش جسمى و روحى اقدام نمایند، وزارتخانه هاى بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و کار و امور اجتماعى مکلفند تمهیـدات لازم رادر انجام این بند توسط کارفرمایان اعمال نمایند. 

ب) حمایت ها 

1.افرادى که حداقل بیست سال متوالى و بیست و پنج سال متنـاوب در کارهـاى سخت و زیان آور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند مى توانند تقاضاى مستمرى بازنشستگى نمایند.

هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهاى سخت و زیـان آور یـک و نـیم سـال محاسبه خواهد شد. تفسیر جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قـانون  تـأمین  اجتماعی اصلاحی مصوب 1379

موضوع استفساریه: آیا مطابق جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب                 30 /11/ 1379سابقه پرداخـت  حـق بیمـه  در کارهـاي  سخت و زیان آور به هر میزان، قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادي به ازاء هر سال سابقه یک و نیم (5 /1) سال محاسبه خواهد شد؟

نظر مجلس: بلی، سابقه پرداخت حق بیمه در کارهاي سخت و زیان آور به هر میزان، قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادي به ازاء هر سال سـابقه ، یـک  و نـیم  (5 / 1) سـال  محاسبه خواهد شد.

تفسیر فوق در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و نهم  شـهریور  مـاه یک هـزار  و سیصد و نود مجلس شوراي اسلامی تصویب شد و در تاریخ 6/7/1390 به تأیید شوراي نگهبان رسید.

قانون تفسیر جزء (1) بند(ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی   موضوع استفساریه:  

آیا مراد قانونگذار از عبارت "افرادي که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پـنج سال متناوب در کارهاي سخت و زیان آور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند" در جزء (1) بند (ب) اصلاحیه تبصره (2) ماده (76) قانون تـأمین اجتمـاعی مصـوب30/11/1379 مجلس شوراي اسلامی داشتن حداقل 7300 روز اشتغال در یک یا چند شغل زیان آور در یک یا چند کارگاه است؟  

پاسخ مجلس:  

بلی، توالی اشتغال به قوت خود باقی است.  

تفسیر فوق در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامی تصویب شد و در تـاریخ  11/2/1392 بـه تأییـد  شوراي نگهبان رسید.

2. در صورتى که بیمه شدگان موضوع این تبصره قبل از رسیدن به سابقه مقـرر دراین قانون دچار فرسایش جسمى و روحى ناشى از اشـتغال در کارهـاى سـخت و زیان آور گردند با تأیید کمیسیون هاى پزشـکى (موضـوع مـاده 91 قـانون تـأمین اجتماعى) با هر میزان سابقه خدمت از مزایاى منـدرج در ایـن تبصـره برخـوردارخواهند شد.  

3. درمورد سایر بیمه شدگان حداقل سابقه پرداخـت حـق بیمـه بـراى اسـتفاده ازمستمرى بازنشستگى از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک سال افزایش خواهد یافت تا آنکه این حداقل به بیست سال تمام برسد.  

4. از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره، چهاردرصد 4(%) به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعى افزوده خواهد شد که آن هـم در صـورت تقاضاى مشمولان قانون، به طور یکجا یا به طور اقساطى توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد. 

5. تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و نحوه احراز توالى و تنـاوب اشـتغال، نحـوه تشخیص فرسایش جسمى و روحى و سایر موارد مطروحه در این تبصره به موجب آیین نامه اى خواهد بود که حداکثر ظرف مدت چهار مـاه توسـط سـازمان تـأمین اجتماعى و وزارتخانه هاى کار و امور اجتماعى و بهداشت، درمان و آموزش پزشکى تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.   

6. بیمه شدگانى که داراى سابقه پرداخت حق بیمه در کارهاى سخت و زیان آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند مى توانند با استفاده از مزایاى این قانون درخواست بازنشستگى نمایند در این صورت با احراز شـرایط توسـط بیمـه شـده،کارفرمایان مربوطه مکلفند حق بیمه مربوطه و میزان مستمرى برقرارى را تا احراز شرایط مندرج در تبصره (2) همچنین چهاردرصد 4(%) میزان مستمرى برقـرارى نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون را یکجا بـه سـازمان تـأمین اجتمـاعى پرداخت نمایند.    

تبصره 3ـ بیمه شدگانى که داراى 35 سال تمـام سـابقه پرداخـت حـق بیمـه باشـند می توانند بدون درنظر گرفتن شرط سنى مقرر در قانون تقاضاى بازنشستگى نمایند.   

تبصره 4ـ زنان کارگر با داشتن (20) سال سابقه کار و (42) سـال سـن بـه شـرط پرداخت حق بیمه با (20) روز حقوق مى توانند بازنشسته شوند.   

 

ماده 77. میزان مستمرى بازنشستگى عبارت است از یک سی ام متوسط مـزد یـاحقوق بیمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه، مشروط بر آنکه از سـی وپـنج سی ام(  35) متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید. 

تبصره. 30 متوسط مزد یا حقوق براى محاسبه مستمرى بازنشستگى عبـارت اسـت ازمجموع مزد یا حقوق بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظـرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار.    

 

ماده 78. کارفرما مى تواند بازنشستگى بیمه شدگانى را که حداقل پنج سال پـس ازرسیدن به سن بازنشستگى مقرر در این قانون به کار خود ادامه داده اند از سـازمان تقاضا نماید. 

تبصره. سازمان تأمین اجتماعى موظف است با درخواسـت کارفرمایـان واحـدهاى صنعتى داراى پروانه بهره بردارى، بیمه شدگانى را که حایز شرایط مقرر در ماده (76) قانون تأمین اجتماعى مصوب 3/4/1354 باشند بازنشسته نماید. چگـونگى تـأمین منابع مربوط به هزینه هاى احتمالى ناشى از اجراى این تبصره بـه تصـویب دولـت خواهد رسید.   

 

ماده 79. در مورد مستخدمین شرکت هاى دولتى که به موجب قانون اکثریت سهام آنها متعلق به بخش خصوصى شده یا بشود به ترتیب زیر رفتار خواهد شد:

1. مستخدمین مشمول ماده 33 مقررات استخدامی شرکت های دولتی و مستخدمین شرکت هاى دولتى که مشمول مقررات بازنشستگى و وظیفـه خـاص بوده اند تابع مقررات بازنشستگى و وظیفه مورد عمل خود خواهند بود. 

2. مستخدمین شرکت هاى دولتى که مشمول قانون بیمه هاى اجتماعى هستند مشمول مقررات این قانون خواهند شد. 

3. سایر مستخدمین تابع مقررات قانون حمایت کارمندان در برابر اثـرات ناشـى ازپیرى و ازکارافتادگى و فوت خواهند شد.    

4. نحوه احتساب سوابق خدمت دولتى مسـتخدمین مـذکور در بنـدهاى1 و 3 و میزان پرداخت کسور بازنشستگى توسط مستخدم و کارفرمـا و همچنـین ترتیـب تعیین حقوق بازنشستگى و وظیفه مستخدمین آنان به موجب آیین نامه اى خواهد بود که توسط (وزارت رفاه اجتماعى) با همکارى سازمان امـورادارى و اسـتخدامى کشور به تصویب شوراى عالى تأمین اجتماعى می رسد.   


اطلاعات تماس

09032672090 ، 09022672090 ، 09022682090

تمامی شماره ها دارای واتس آپ و تلگرام میباشند

جهـت کسب اطلاعـات حامی حسابدار حرفه ای از طریق بارکد زیر اقدام نمایید

شبکه های اجتماعی:

فیس بوک اینستاگرام info@negareshhi.com

دی ان ان