X
تاریخ ایجاد:1397/11/11 12:20:00 ب.ظ
تعداد بازدید:1475

فصل 3 منابع درآمد ـ مأخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن

ماده28. منابع درآمد سازمان به شرح زیر مى باشد:   

1.         حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال 1354 به میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده بیمه شده و هجـده درصـد بـه عهـدهکارفرما و سه درصد به وسیله دولت تأمین خواهد شد. 

2.         درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان. 

3.         وجوه حاصل از خسارات و جریمههاى نقدى مقرر در این قانون. 

4.         کمک ها و هدایا. 

تبصره 1ـ از اول سال 1355 حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل حق بیمه به سـىدرصد مزد یا حقوق افزایش مى یابد.   

تبصره 2ـ دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یکجا در بودجه سالانه کـلکشور منظور و به سازمان پرداخت کند. 

تبصره 3ـ سازمان باید حداقل هر سه سال یک بار، امـور مـالى خـود را بـا اصـولمحاسبات احتمالى تطبیق و مراتب را به شوراى عالى گزارش دهد. 

 

ماده29. نه درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده 28 این قانون حسـب مورد، براى تأمین هزینه هاى ناشى از موارد مذکور در بندهاى الف و ب ماده 3 این قانون تخصیص مى یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت. 

تبصره. غرامت دستمزد ایام بیمارى بیمه شـدگان کـه از طـرف کارفرمـا پرداخـت نمى شود به عهده سازمان می باشد. 

 

ماده30. کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایاى مذکور در بنـد5 مـاده2 ایـن قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.  

تبصره. ارزش مزایاى غیرنقدى مستمر مانند مواد غذایى، پوشاك و نظایر آنها طبـق آیین نامه اى که به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب شوراى عالى خواهـد رسـید بـه طور مقطوع تعیین و حق بیمه از آن دریافت  مى گردد.  

 

ماده31. در مورد بیمه شدگانى که تمام یا قسمتى از مزد و درآمـد آنهـا بـه وسـیله مشتریان یا مراجعین تأمین مى شود درآمد تقریبى هر طبقه یا حرفـه مقطوعـاً بـه پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شوراى عالى تعیین و مأخذ دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفت. 

 

ماده32. در مورد بیمه شدگانى که کارمزد دریافت می دارند حق بیمه به مأخذ کـل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت        مى گردد. این حق بیمه در هیچ مورد نبایـد ازحق بیمه اى که به حداقل مزد کارگر عادى تعلق مى گیرد کمتر باشد.  

 

ماده33. حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال میزان حق بیمه در این مورد نباید از میزانى که به حداقل مزد یا حقوق تعلق مى گیرد کمتر باشد. در صورتى که مزد یا حقوق کارآموز کمتر از حداقل دسـتمزد باشد پرداخت مابه التفاوت حق بیمه سهم کارآموز به عهده کارفرما خواهد بود.  

 

ماده34. در صورتى که بیمه شده براى دو یا چند کارفرمـا کـار کنـد هـر یـک ازکارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقى که مى پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند. 

 

ماده35. سازمان مى تواند در موارد لزوم با تصویب شوراى عالى سـازمان، مـزد یـاحقوق بیمه شدگان بعضى از فعالیت ها را طبقه بندى نماید و حق بیمه را به مأخـذ درآمد مقطوع وصول و کمک هاى نقدى را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید. 

 

ماده36. کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمـه شـده بـه سـازمان مى باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم بیمـه شـده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سـازمان تأدیـه نمایـد. در صـورتى کـه کارفرما از کسرحق بیمه سهم بیمه شده خوددارى کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. 

تبصره. بیمه شدگانى که تمام یا قسمتى از درآمد آنها به ترتیب مذکور در مـاده 31 این قانون تأمین مى شود مکلفند حق بیمه سهم خود را براى پرداخت به سازمان به کارفرما تأدیه نمایند ولى در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود. 

 

ماده37. هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه هاى مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعى، شرطى، رهنى، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمى یا غیررسمى انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلـف اسـت گواهى سازمان را مبنى بر نداشتن بدهى معوق بابت حق بیمـه و متفرعـات آن ازانتقال دهنده مطالبه نماید. دفاتر اسناد رسـمى مکلفنـد در موقـع تنظـیم سـند ازسازمان راجع به بدهى واگذارکننده استعلام نمایند در صورتى که سـازمان ظـرف15روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسـخى بـه دفترخانـه ندهـد، دفترخانه معامله را بدون مفاصاحساب ثبت خواهد کرد. در صورتى که بنا به اعـلام سازمان واگذارکننده بدهى داشته باشد مى تواند با پرداخت بدهى معاملـه را انجـام دهد بدون اینکه پرداخت بدهى حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگى به میزان حق بیمه ساقط کند. در صورت انجام معاملـه بـدون ارائه گواهى مذکور انتقال دهنده و انتقال گیرنده براى پرداخـت مطالبـات سـازمان داراى مسئولیت تضامنى خواهند بود. وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت هاى دولتى همچنین شهردارى ها و شوراى مرکزى اصناف و سایر مراجـع ذیـربط مکلفنـد درموقع تقاضاى تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگر مفاصاحسـاب پرداخـت حق بیمه را از متقاضى مطالبه نمایند. در هرحال تجدید پروانه کسب موکـول بـه ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه مى باشد.   

تبصره. سازمان مکلف است حداکثر پس از یک  ماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر و به تقاضاکننده تسلیم نماید. 

 

ماده 38. در مواردى که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقـى یـا حقـوقى واگذار مى شود کارفرما باید در قراردادى که منعقد مى کند مقاطعه کـار را متعهـد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعى را نزد سازمان بیمـه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهاى کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول بـه ارائـه مفاصاحسـاب ازطرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانى کـه صـورت مـزد و حـق بیمـه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت مى کنند معـادل حـق بیمه پرداختى بنا به درخواست سازمان از مبلـغ مـذکور آزاد خواهـد شـد. هرگـاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبـه مفاصاحسـاب سـازمان بپـردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهى را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید کلیـه وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت هاى دولتى و همچنـین شـهردارى هـا "شـوراى مرکزى اصناف" و مؤسسات غیردولتى و مؤسسات خیریه و عام المنفعـه مشـمول مقررات این ماده مى باشند.   

تبصره. کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده 29 قانون بیمه هاى اجتماعى سابق  مکلفند، مطالبات سازمان تأمین اجتماعى از مقاطعه کاران و مهندسین مشاورى که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسخ قـرارداد آنـان گذشـته و در ایـن فاصـله جهت پرداخـت حق بیمـه کارکنان شـاغل در اجرای قـرارداد و ارائه مفاصاحساب سازمان تأمین اجتماعى مراجعه ننموده اند را ضـمن اعـلام فهرسـت مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از محل پنج درصد کل کـار و آخـرین قسط نگهدارى شده به این سازمان پرداخت نمایند. میزان حق بیمه پس از قطعى شدن، طبق قانون و براساس آراء هیئت تجدید نظر موضوع ماده 44 قـانون تـأمین اجتماعى و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهى حق بیمه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، توسط سازمان تأمین اجتماعى اعلام خواهد شد. 

نحوه اجراى تبصره به موجب آیین نامه اى خواهد بود کـه توسـط سـازمان تأمین اجتماعى تهیه و به تصویب هیئت وزیران    می رسد.  

 

ماده39. کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبى که در آیین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شوراى عـالى سـازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سـازمان حـداکثر ظـرف شش ماه از تـاریخ دریافت صورت مزد، اسناد و مدارك کارفرما را مورد رسیدگى قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده 100 این قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول می نماید. هرگاه کارفرما از ارائه اسـناد و مـدارك امتنـاع کنـد سـازمان مابه التفاوت حق بیمه را رأساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.  

 

ماده 40. در صورتى که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده 39 ایـن قـانون خوددارى کند سازمان مى تواند حـق بیمـه را راسا تعیـین و از کارفرمـا مطالبـه و وصول نماید.   

 

ماده 41. در مواردى که نوع کار ایجاب کند، سازمان مى تواند بـه پیشـنهاد هیئـت مدیره و تصویب شوراى عالى سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.   

 

ماده 42. در صورتى که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد مى تواند ظرف سى روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خـود را کتباً به سازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک  ماه پس از دریافت آن در هیئت بدوى تشخیص مطالبات مطرح نماید در صـورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر، تشخیص سازمان قطعى و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده 50 این قانون وصول خواهد شد.   

 

ماده 43. هیئت هاى بدوى تشخیص مطالبات سازمان از افراد زیر تشکیل مى گردند: 

1. نماینده وزارت رفاه و تأمین اجتماعى که ریاست هیئت را به عهده خواهد داشت. 

2. یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانى و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده صـنف مربـوط بـه معرفـى شوراى مرکزى اصناف  در مورد افراد صنفى و صاحبان حرف و مشاغل آزاد. 

3. یک نفر به انتخاب شوراى عالى تأمین اجتماعى. 

4. نماینده کارگران، در مورد کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعى حسب مورد به انتخاب کانون عالى شوراهاى اسلامى کار، کانون عالى انجمن هاى صنفى کارگران و یا جمع نمایندگان کارگران در صورت تشکیل و در غیر این صورت به انتخاب وزیر کار و امور اجتماعى.   

آراء هیئت هاى بدوى در صورتى که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمـه وخسارات یک میلیون و پانصد هزار ریال یا کمتر باشد و یا اینکه در موعـد مقـرر مـورد اعتراض واقع نشود قطعى و لازم الاجرا خواهد بود. در صورتى که مبلغ مورد مطالبه بیش از یک میلیون و پانصد هزار ریال باشد کارفرما و سازمان ظـرف20 روز از تـاریخ ابـلاغ واقعى یا قانونى رأى هیئت بدوى حق تقاضاى تجدید نظر خواهند داشت.    

 

ماده44. هیئت هاى تجدید نظر تشخیص مطالبات در مرکز استان ها با شرکت افراد زیر تشکیل مى شود: 

1. نماینده وزارت رفاه و تأمین اجتماعى که ریاست هیئت را به عهده خواهد داشت.   

2. یک نفر از قضات دادگسترى به انتخاب رئیس قوه قضاییه.   

3. یک نفر به انتخاب شوراى عالى تأمین اجتماعى. 

4. نماینده سازمان به انتخاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان. 

5. یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانى و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده شوراى مرکـزى اصـناف درمورد افراد صنفى و صاحبان حرف و مشاغل آزاد. آراء هیئت تجدید نظر قطعى و لازم الاجرا است.   

تبصره. هیئت هاى بدوى و تجدید نظر تاریخ رسیدگى را به کارفرما ابلاغ خواهند کرد و حضور کارفرما براى اداى توضیحات بلامانع است. 

 

ماده45. نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدید نظر و تشکیل جلسات هیئت ها و ترتیب رسیدگى و صدور رأى و ابلاغ به موجب آیین نامـه اى خواهـد بـود کـه بـه پیشنهاد هیئت مدیره سازمان به تصویب شوراى عالى سازمان خواهد رسید.   

 

ماده46. سازمان مى تواند به درخواست کارفرما بدهى او را حداکثر تـا سـی وشـش قسط ماهانه تقسیط نماید و دراین صورت کارفرما باید معادل دوازده درصد در سال نسبت به مانده بدهى خود بهره به سازمان بپردازد. در صورتى که کارفرما هر یک از اقساط مقرر را در رأس موعد مقرر پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال شده و طبق ماده 50 این قانون وصول خواهد شد. 

تبصره. لغو شده است.   

 

ماده47. کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایاى بیمه شـدگان همچنـین دفاتر و مدارك لازم را در موقـع مراجعـه بـازرس سـازمان، در اختیـار او بگذارنـد.

بازرسان سازمان مى توانند از تمام یا قسمتى از دفاتر و مدارك مذکور رونوشـت یـاعکس تهیه و براى کسب اطلاعات لازم به هریک از رؤسا و کارمنـدان و کـارگران کارگاه و مراجع ذي ربط مراجعه نمایند. بازرسان سازمان حـق دارنـد کارگـاه هـاى مشمول قانون را مورد بازرسى قرار دهند و داراى همان اختیارات و مسؤولیت هـاى مذکور در مواد 52 و 53 قانون کار خواهند بود. نتیجه بازرسى حداکثر ظرف یک  ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد. 

 

ماده48. از تاریخى که سازمان با توجه به ماده 7 این قانون گروه جدیدى را مشمول بیمه اعلام نماید ملزم به انجام تعهدات قانونى طبق مقررات نسبت به  بیمه شـدگان خواهد بود و کارفرمایان موظفند حق بیمه را از همـان تـاریخى کـه گـروه مزبـورمشمول بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازند. 

تبصره. در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از طرف کارفرمـا سـازمان مى تواند مزد یا حقوق بیمه شدگان را براساس مأخذى که طبق ماده 40 این قانون مبناى تعیین حق بیمه قرار گرفته است احتساب و مأخذ پرداخت مزایـاى نقـدى قرار دهد. در مواردى که تعیین مزد یا حقوق بیمه شده بـه طریـق مـذکور میسـرنباشد سازمان مى تواند مزایاى نقدى را به مأخذ حداقل مـزد یـا حقـوق بـه طـور علی الحساب پرداخت نماید.   

 

ماده49. مطالبات سازمان ناشى از اجراى این قانون در عداد مطالبات ممتاز مى باشد.   

 

ماده50. مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه هاى نقدى کـه ناشى از اجراى این قانون یا قوانین سابق بیمه هاى اجتمـاعى و قـانون بیمـه هـاى اجتماعى روستاییان باشد، همچنین هزینه هاى انجام شده طبـق مـواد 66 و 90 و خسارات مذکور در مواد 98 و 100 این قانون در حکم مطالبات مستند بـه اسـناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجـراى مفـاد اسـناد رسـمى بـه وسـیله مأمورین اجراى سازمان قابل وصول می باشد. آیین نامه اجرایى ایـن مـاده حـداکثرظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیـه و پـس از تصـویب وزارت رفاه اجتماعى و وزارت دادگسترى به موقع اجرا گذارده خواهد شد. تا تصویب آیین نامه مزبور مقررات این ماده توسط مأمورین اجراى احکام محاکم دادگسـترى براساس آیین نامه ماده 35 قانون بیمه هاى اجتماعى اجرا خواهد شد.    

 


اطلاعات تماس

09032672090 ، 09022672090 ، 09022682090

تمامی شماره ها دارای واتس آپ و تلگرام میباشند

جهـت کسب اطلاعـات حامی حسابدار حرفه ای از طریق بارکد زیر اقدام نمایید

شبکه های اجتماعی:

فیس بوک اینستاگرام info@negareshhi.com

دی ان ان