X
تاریخ ایجاد:1397/11/11 11:46:00 ق.ظ
تعداد بازدید:573

فصل 1 تعاریف و کلیات

ماده1. به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه هاى اجتماعى و استقرار نظـام هماهنگ و متناسب با برنامـه هـاى تـأمین اجتمـاعى، همچنـین تمرکـز وجـوه ودرآمدهاى موضوع قانون تأمین اجتماعى و سرمایه گذارى و بهـره بـردارى از محـل وجوه و ذخائر، سازمان مستقلى به نام "سازمان تأمین اجتماعى" وابسته به وزارت تعاون کار ورفاه و اجتماعى  که در این قانون "سازمان" نامیده مى شـود، تشـکیل مى گردد. سازمان داراى شخصیت حقوقى و استقلال مالى و ادارى است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه اى که به تصویب هیئت وزیران می رسد، اداره خواهد شد.

 

تبصره 1ـ صندوق تأمین اجتماعى موضوع ماده 10 قانون تشکیل وزارت بهدارى و بهزیستى، مصوب تیرماه 1355 در سازمان ادغام و کلیه وظایف و دارایى و مطالبات و دیون و تعهدات صندوق مذکور، به سازمان منتقل مى شود. 

تبصره 2ـ کلیه واحدهاى اجرایى تأمین اجتماعى، سازمان هاى منطقه اى بهدارى و بهزیستى استان ها، موضوع ماده 6 قانون تشکیل وزارت بهدارى و بهزیستى مصوب تیرماه 1355، از سازمان هاى مذکور منتزع و با کلیه وظایف و دارایى و مطالبـات ودیون و تعهدات به "سازمان" منتقل مى شود. 

تبصره 3ـ کلیه کارکنان سازمان تأمین اجتماعى سابق که در اجراى ماده 6 قـانون تشکیل وزارت بهدارى و بهزیستى به سازمان هاى منطقـه اى بهـد ارى و بهزیسـتى استان ها منتقل شده اند و همچنین کارمندانى که توسط سازمان هـاى مـذکور بـه منظور انجام وظایف مربوط به تأمین اجتماعى در نواحى بهدارى و بهزیستى طبق آیین نامه استخدامى بیمه هاى اجتمـاعى اسـتخدام شـده و عمـلاً در کـار تـأمین اجتماعى اشتغال دارند و کلیه حقوق و مزایاى خود را از محل اعتبارات پرسـنلى وادارى تأمین اجتماعى دریافت می دارند به سازمان منتقل مى شوند. 

 

ماده2. تعاریف: 

1. بیمه شده شخصى است که رأساً مشمول مقررات تـأمین اجتمـاعى بـوده و بـا پرداخت مبالغى به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایاى مقرر در این قانون را دارد. 

2. خانواده بیمه شده شخص یا اشخاصى هستند که به تبع بیمـه شـده از مزایـاى موضوع این قانون استفاده مى کنند. 

3. کارگاه  محلى است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند. 

4. کارفرما  شخص حقیقى یا حقوقى است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار مى کند. کلیه کسانى که به عنوان مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاه هسـتند نماینده کارفرما محسوب مى شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتى است کـه نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده به عهده مى گیرند. 

5. مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هرگونه وجـوه و مزایـاى نقـدى یـاغیرنقدى مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده مى شود. 

6. حق بیمه عبارت از وجوهى است که به حکم این قـانون و بـراى اسـتفاده از مزایـاى موضوع آن به سازمان پرداخت مى گردد.  

7. بیمارى، وضع غیرعادى جسمى یا روحى است که انجام خدمات درمانی را ایجاب مى کند یا موجب عدم توانایى موقت اشتغال به کار مى شود یا اینکه موجـب هـر دو در آن واحد مى گردد. 

8. حادثه از لحاظ این قانون اتفاقى است پیش بینى نشده که تحت تأثیر عامـل یـاعوامل خارجى در اثر عمل یا اتفاق ناگهانى رخ می دهد و موجب صدماتى بر جسم یا روان بیمه شده مى گردد. 

9. غرامت دستمزد به وجوهى اطلاق مى شود که در ایام باردارى، بیمـارى و عـدم توانایى موقت اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به حکم این قانون به جاى مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت مى شود. 

10. وسایل کمک پزشکى (پروتز و اروتز) وسایلى هستند که به منظور اعاده سلامت یا براى جبران نقص جسمانى یا تقویت یکى از حواس به کار می روند. 

11. کمک ازدواج مبلغى است که طبق شرایط خاصى براى جبران هزینه هاى ناشـى ازازدواج به بیمه شده پرداخت مى گردد. 

12.  کمک عائله مندى مبلغى است که طبق شرایط خاص در مقابل عائله منـد ى توسـط کارفرما به بیمه شده پرداخت مى شود. 

13. ازکارافتادگى کلى عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده بـه نحـوى کـه نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگرى بیش از یک سوم از درآمد قبلى خود را به دست آورد. 

14. ازکارافتادگى جزئى عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوى که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط قسمتى از درآمد خود را به دست آورد. 

15. بازنشستگى عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن بـه سن بازنشستگى مقرر در این قانون.   

16.  مستمرى عبارت از وجهى است که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور جبران قطع تمام یا قسمتى از درآمد به بیمه شده و در صورت فوت او براى تأمین معیشت بازماندگان وى به آنان پرداخت مى شود. 

17. غرامت مقطوع نقص عضو، مبلغى است که به طور یکجا بـراى جبـران نقـص عضو یا جبران تقلیل درآمد بیمه شده به شخص او داده مى شود. 

18. کمک کفن و دفن، مبلغ مقطوعى است که به منظور تأمین هزینه هاى مربوط به کفن و دفن بیمه شده در مواردى که خانواده او این امر را به عهـده مـى گیرنـد پرداخت مى گردد. 

 

ماده3. تأمین اجتماعى موضوع این قانون شامل موارد زیر مى باشد:

الف) حوادث و بیمارى ها.   

‌ب) باردارى. 

‌ج) غرامت دستمزد. 

‌د) ازکارافتادگى. 

ه ) بازنشستگى. 

و) مرگ. 

تبصره 1ـ مشمولین این قانون از کمک هاى ازدواج و عائلـه منـدى طبـق مقـررات مربوط برخوردار خواهند شد. 

تبصره 2ـ ملاك تشخیص سن براى برخوردارى از مزایاى قانون تـأمین اجتمـاعى،شناسنامه اى است که در بدو بیمه شدن به سازمان تأمین اجتماعى ارائه شـده یا می شود و هرگونه تغییراتى که پس از آن در شناسنامه به عمل آید براى سازمان یاد شده معتبر نخواهد بود. 

افراد تحت تکفل بیمه شده نیز مشمول این حکم خواهند بود.   

 

ماده4. مشمولین این قانون عبارتند از: 

الف) افرادى که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار مى کنند.   

 

ب) لغو شده است.  جایگزین آن عبارتست از: 

قانون اصلاح بند ب و تبصره 3 ماده 4 قانون تـأمین اجتمـاعى مصـوب30/6/1365 

ماده  واحده ـ سازمان تأمین اجتماعى مکلف است با استفاده از مقررات عام قـانون تأمین اجتماعى صاحبان حرف و مشاغل آزاد را  به صورت اختیارى در برابر تمام یـا قسمتى از مزایاى قانون تأمین اجتماعى بیمه نماید. چگونگى انجام بیمه و نرخ حق بیمه و همچنین میزان مزایاى مربوط به موجب آیین نامه اى خواهد بود که بـه تصـویب هیئت دولت خواهد رسید.   

تبصره 1ـ بیمه شده مختار است که سطح درآمد ماهانه خود را که مبناى پرداخـت حق بیمه قرار مى گیرد بین حداقل و حداکثر دستمزد قانونى انتخاب نماید. 

تبصره 2ـ از تاریخ تصویب ایـن قـانون مفـاد بنـد ب و تبصـره3 مـاده4 قـانون وهمچنین آیین نامه مربوط ملغى مى گردد. 

تبصره 3ـ کلیه اتباع ایرانى اعم از شاغل و یا غیرشاغل در فعالیت هـاى مختلـف درخارج از کشور که بیمه آنان با مقررات قانون تأمین اجتماعى و تغییرات بعـدى آن مغایرت نداشته باشد مى توانند به طور اختیـارى مشـمول مقـررات ایـن قـانون وآیین نامه هاى مربوط قرارگیرند، مشروط بر اینکه بیمه شده حق بیمه خود را به طور منظم پرداخت نماید، بدیهى است سازمان در مورد این قبیل از بیمه شدگان مانند سایر بیمه شدگان داخل کشور مکلف بـه ارائـه خـدمات و انجـام تعهـدات قـانونى براساس آیین نامه و مقررات مربوط در ایران خواهد بود. 

 

ج) دریافت کنندگان مستمرى هاى بازنشستگى، ازکارافتادگى و فوت.

تبصره 1ـ مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت هاى دولتى و مسـتخدمین مؤسسات وابسته به دولت که طبق قوانین مربوط به نحوى از انحاء از موارد مذکور در ماده 3 این قانون بهره مند  مى باشند، در سایر مواردى که قوانین خاص براى آنها وجود ندارد طبق آیین نامه اى که به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعى و تأییـد سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسـید تـابع مقررات این قانون خواهند بود.

تبصره 2ـ مشمولین قانون استخدام نیروهاى مسـلح و افزارمنـدان مشـمول قـانون تعاون و بیمه بازنشستگى افزارمندان ارتش از شمول این قانون خارج بـوده و تـابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود.

تبصره 3ـ ملغى شده است.

تبصره 4ـ ملغى شده است.

تبصره 5ـ در مواردى که کارفرمایـان موضـوع بنـد(4) مـاده(2) قـانون تـأمین اجتماعى مصوب 3/4/1354 اشخاص حقیقى باشند و همچنین مدیران اشـخاص حقوقى غیردولتى مى توانند با پرداخت حق بیمه سـهم بیمـه شـده و کارفرمـا بـه ترتیب مقرر در ماده (28) قانون مذکور و اصلاحات بعدى آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند. آیین نامه اجرایى این تبصـره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه هاى معوقه بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعى به تصویب هیئت وزیران خواهد رسـید . (بـه موجـب اصلاحى مورخ 25/1/87 مجلس و 8/4/87 مجمع تشخیص مصلحت این تبصـره الحاق شده است.) 

 

ماده5. بیمه اتباع بیگانه که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کـار اشـتغال دارند تابع مقررات این قانون خواهد بود مگر در موارد زیر:   

الف) در صـورتى کـه بـین دول متبـوع آنـان و دولـت جمهـورى اسـلامى ایـران موافقتنامه هاى دوجانبه یا چند جانبه تأمین اجتماعى منعقد شده باشد که در این صورت طبق موافقتنامه عمل خواهد شد. 

ب) هرگاه تبعه بیگانه طبق گواهى مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ایران در کشور خود یا در کشور دیگر در موارد پیش بینى شده در مـاده3 ایـن قانون کلاً یا بعضاً بیمه شده باشند که در این صـورت در همـان مـوارد از شـمول مقررات این قانون معاف مى باشند. 

تبصره. حوادث ناشى از کار اتباع کشورهاى ملحق شده به مقاوله نامه شـماره (19) سازمان بین المللى کار از شمول بند (ب) مستثنى مى باشد و نرخ و مأخذ حق بیمه طبق آیین نامه اى خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعى تهیه و به تصـویب هیئت وزیران خواهد رسید.

 

ماده6. اجراى هر یک از موارد مندرج در ماده 3 این قانون درباره روستاییان و افراد خانواده آنها به تدریج در مناطق مختلف مملکت و بـه تناسـب توسـعه امکانـات ومقدورات سازمان به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شوراى عالى سازمان با توجـه به ماده 117 این قانون خواهد بود.

 

ماده7. افراد شاغل در فعالیـت هـایى کـه تـا تـاریخ تصـویب ایـن قـانون مشـمول بیمه هاى اجتماعى نشده اند به ترتیب زیـر بـه پیشـنهاد هیئـت مـدیره و تصـویب وزیرتعاون کار و رفاه  اجتماعى مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت.

الف) موارد مذکور در بندهاى (ج ـ د ـ ه ـ و) ماده 3 این قانون به تدریج و با توجه به امکانات سازمان اجرا خواهد شد و در این صورت میزان حق بیمه با توجه به ماده 28 این قانون تا خاتمه سال 1354، 19% حقوق یا مزد واز اول سال 1355 معادل

21% حقوق یا مزد خواهد بود که در سال 1354 کارفرما 13% و بیمـه شـده 4% و دولت 2% و از سال 1355 کارفرما 14% و بیمه شده 5% و دولت 2% می پردازند.

ب) موارد مذکور در بندهاى الف و ب ماده 3 این قانون به تدریج و در صورتى اجرا خواهد شد که سازمان وسایل و امکانات درمانى لازم را براى بیمـه شـدگان فـراهم نموده باشد. الزام کارفرمایان یا افرادى که به موجب این ماده مشمول مقررات ایـن قانون مى شوند به تأدیه حق بیمه از تاریخى است که بیمـه آنهـا از طریـق انتشـارآگهى در روزنامه و یا کتباً اعلام مى شود. 

 

ماده8. بیمه افراد و شاغلین فعالیت هایى که تا تاریخ تصویب این قانون به نحوى از انحاء مشمول مقررات قانون بیمه هاى اجتمـاعى یـا قـانون بیمـه هـاى اجتمـاعى روستاییان قرار گرفته اند با توجه به مقررات این قانون ادامه خواهد یافت. 

تبصره. شرایط مربوط به ادامه تمام و یا قسمتى از بیمه هاى مقرر در این قانون براى کسانى که به علتى غیر از علل مندرج در این قانون از ردیف بیمـه شـدگان خـارج شوند به موجب آیین نامه مربوط تعیین خواهد گردید و به هرحال پرداخت کلیه حق بیمه در این قبیل موارد به عهده بیمه شده خواهد بود.

 

ماده9. ملغی شده است.  

 

ماده 10. از تاریخ اجراى این قانون، سازمان بیمه هاى اجتماعى و سازمان بیمـه هـاى اجتماعى روستاییان در سازمان تأمین اجتماعى ادغام مى شوند و کلیـه وظـایف وتعهدات و دیون و مطالبات و بودجه و دارایى و کارکنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزایاى استخدامى خود که تا تاریخ تصویب و اجراى آیین نامه موضـوع مـاده 13 این قانون معتبر خواهد بود، به سازمان منتقل مى گردند. 

 

ماده11. ملغی شده است.


اطلاعات تماس

09032672090 ، 09022672090 ، 09022682090

تمامی شماره ها دارای واتس آپ و تلگرام میباشند

جهـت کسب اطلاعـات حامی حسابدار حرفه ای از طریق بارکد زیر اقدام نمایید

شبکه های اجتماعی:

فیس بوک اینستاگرام info@negareshhi.com

دی ان ان